توسعه فراگیر جاهد

کنسرسیومی متشکل ازشرکت خدمات مهندسی فراگیر البرز و شرکت کنترل گستر جـاهد با هدف اجرای خـط کامـل کارخــانه

کنسرسیومی متشکل ازشرکت خدمات مهندسی فراگیر البرز و شرکت کنترل گستر جـاهد با هدف اجرای خـط کامـل کارخــانه ســیمان از سـیویل تا نصب تجـهیزات ، بـرق و راه اندازی و با نگاه پیمانکار عمومی و انعقاد قرارداد با سیمان خاکستری نـی ریز آغاز به کا رنمود و با نگاه استــقلال و تشـــکیل یک گـروه صنعتی ، با نـام شــرکت توسعه فراگیــر جاهد در سال ۱۳۹۳ با سـرمایه اولـیه پنـج مـیلیارد ریال به ثبت رسـید . این شــرکت هدف فعالیت اقتصادی خود را بر حضور موثر و فعـــال در پروژه های نفت ،گاز، فولاد ، مس و صنایع کانی غیر فلزی متمرکز نموده اسـت و در چارچوب برنامـه های استراتژیک خود، اجـرای پـروژه های خـاص صنعتی را ســرلوحه فعالیتهای خـود قــرار داده است .

درج نظرات