توسعه فراگیر جاهد

کنسرسیومی متشکل ازشرکت خدمات مهندسی فراگیر البرز و شرکت کنترل گستر جـاهد با هدف اجرای خـط کامـل کارخــانه

کنسرسیومی متشکل ازشرکت خدمات مهندسی فراگیر البرز و شرکت کنترل گستر جـاهد با هدف اجرای خـط کامـل کارخــانه ســیمان از سـیویل تا نصب تجـهیزات ، بـرق و راه اندازی و با نگاه پیمانکار عمومی و انعقاد قرارداد با سیمان خاکستری نـی ریز آغاز به کا رنمود و با نگاه استــقلال و تشـــکیل یک گـروه صنعتی ، با نـام شــرکت توسعه فراگیــر جاهد در سال ۱۳۹۳ با سـرمایه اولـیه پنـج مـیلیارد ريال به ثبت رسـید . این شــرکت هدف فعالیت اقتصادی خود را بر حضور موثر و فعـــال در پروژه های نفت ،گاز، فولاد ، مس و صنایع کانی غیر فلزی متمركز نموده اسـت و در چارچوب برنامـه هاي استراتژيك خود، اجـراي پـروژه هاي خـاص صنعتی را ســرلوحه فعالیتهای خـود قــرار داده است .

درج نظرات