اگر ما خیرخواه شاد به روز بودیم ,

آنگاه می‌توانیم خدمتگذار مفید موثر باشیم.