عناصر اساسي براي طراحي وبسايت باكيفيت

طراحی سایت

تما براي خودتان بارها اتفاق افتاده است كه وارد يك وبسايت مي‌شويد و آنقدر صفحه وبسايت كند بارگزاري مي‌شود كه به كل از خير ديدن آن سايت مي‌گذريد! اين مثال، اهميت سرعت بارگزاري صفحه وبسايت را به خوبي نمايش مي‌دهد…