طراحی سایت آماده یا کد نویسی

کمتر شرکتی را می توان یافت که طراحی سایت نداشته باشد اما خیلی از این طراحی ها متاسفانه تکراری هستند و شبیه دیگری هستند.