کمی در مورد adobe xd بدانید !

دنیای طراحی سریع حرکت می کند و همیشه ابزارهای جدیدی وجود دارد.  من در فضای طراحی در سال جاری نگاهی به ابزار های متفاوت انداختم  و بهترین گزینه ها برای بهترین ابزار طراحی برای سال 2018 را قرار داده ام . برخی از این ابزارها برنامه های دسکتاپ هستند، بعضی دیگر برنامه های SaaS یا ابزارهای مرورگر هستند.  […]